Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

2 พ.ย.58 ) ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดออกเยี่ยม รับทราบปัญหา อุปสรรค จากส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาในท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี เตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายในการเป็นห่วงเด็ก เยาวชน ตามสถานศึกษาที่อยู่บริเวณชายแดนให้มีทักษะภาษา ความรู้ด้านภาษาที่พร้อมต่อไปในอนาคตของการเปิดประตูสู่อาเซียน โดยเฉพาะเด็กชายแดนได้เปรียบที่มีพื้นที่ติดกับเพื่อนบ้านกัมพูชา จึงง่ายที่จะเรียนรู้ภาษาที่ 2 พร้อม ๆ กับการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเข้มงวดวินัยจราจร ปลูกฝังเด็กเยาวชนให้มีวินัยจราจรตั้งแต่เล็กเพื่อเป็นพื้นฐานแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน …………

3 พฤศจิกายน 2558 กระทรวงมหาไทย จัดการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558 – 2559 ณ ห้องพระพิพิธโภไคย โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุม Video Conference การชี้แจงทำความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน รอบด้าน โดยเฉพาะการรับซื้อผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องเกษตรกร ในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช …………

30 ต.ค.58 ) ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนำโดยนายจรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนจักยาน ปั่นจักรยาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เขาสอยดาว สู่ เขาชะโงก” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีอายุครบ 60 พรรษา และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีคุณรูปปการหาที่สุดมิได้ในการเสริมสร้างศักยภาพตามแนวทางพระราชดำริด้านพลศึกษา คือการให้มีสุขภาพแข็งแรง และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จึงน้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติฯ ขึ้นโดยมีนักปั่นจากจังหวัดจันทบุรีจำนวน 200 คน ปล่อยตัวจากหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปยัง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ระยะทางรวม 250 กิโลเมตร …………

30 ตุลาคม 2558 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมีนายมนตรี ธนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) นายจำรัส เณรทอง ผู้อำนวยการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง และกลุ่มแกนนำชาวบ้านที่คัดค้านโครงการฯเข้าร่วมประชุม นางประไพ สาธิตวิทยา เลขานุการกลุ่มประมงเรือเล็กหัวแหลมบ้านพลา กล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการฯ มีชาวประมงกว่า 300 คน มาร้องเรียนว่าพื้นที่นี้เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมง ซึ่งการดำเนินโครงการนี้เป็นไปอย่างรวบรัดโดยที่ชาวบ้านไม่ค่อยได้รับรู้ข่าวสารมากนักในเอกสารชี้แจงมีข้อมูลที่ไม่รอบด้านถึงผลกระทบต่างๆ.. …………

30 ตุลาคม 2558 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ฯ ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานกรรมการอำนวยการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00-18.30 น ภายใต้ชื่อ "รวมใจเป็นหนึ่ง...บอกรักพ่อให้ก้องโลก” หรือ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” พร้อมกันทั่วประเทศ และให้จังหวัดจัดทำเส้นทาง "สิริมงคลของจังหวัด” ระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นและสิ้นสุดที่หน้าศาลากลางจังหวัด โดยผ่านสถานที่มงคลของจังหวัด รวมทั้งจัดทำแผนที่เส้นทางการปั่นและเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง …………

Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last   


  

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อ้างถึง หนังสือพิมพ์แนวหน้า, ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558) นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนตุลาคม 2558 ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ หรือเงินเฟ้อ เดือนตุลาคม 2558 เท่ากับ 106.49 ลดลง 0.77% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ลดลงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา แต่ปรับสูงขึ้น 0.20% จากเดือนกันยายน 2558 ตามการปรับตัวสูงขึ้น ของราคาผักสด ผลไม้สดหลายชนิดในช่วงเทศกาลกินเจ ราคาอาหารสำเร็จรูปที่สูงขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ ที่สูงขึ้นเล็กน้อย โดยในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึ้น 0.45% และหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึ้น 0.06% โดยเฉลี่ย 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม 2558) ลดลง 0.89% ขณะที่ดัชนีผู้บริโภคพื้นฐาน ที่ไม่รวมกลุ่มอาหารสดและพลังงาน ในเดือนตุลาคมสูงขึ้น 0.95 เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงขึ้น 0.05% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ทั้งนี้ ในการสำรวจสินค้าสำคัญ 450รายการ ในเดือนตุลาคม 2558 มีสินค้า ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น 200 รายการ เช่น ผักคะน้า ผักชี มะนาว ผักกาดขาว ผักบุ้ง ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว เงาะ มะม่วง กล้วยหอม แก้วมังกร กับข้าวสำเร็จรูป อาหารแบบตะวันตก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ ค่าเช่าบ้าน และค่าห้องพักโรงแรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวโน้มเงินเฟ้อทั่วไป และเงินเฟ้อพื้นฐานเริ่มปรับตัวสูงขึ้น และน่าจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว ราคาน้ำมัน และอาหารน่าจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อย รวมถึงได้รับผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้เกิดการใช้จ่าย ซึ่งไตรมาสที่ 4 เงินเฟ้อน่าจะปับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 3 ประมาณ 0.28% แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนลดลง 0.34% และทั้งปี 2558 คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในกรอบลบ 0.2 ถึง ลบ 1%……

ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อ้างถึง หนังสือพิมพ์แนวหน้า, ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558) นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) หรือ สรท. เปิดเผยถึงสถานการณ์ส่งออก ว่า ผลจากปัจจัยลบหลายประการ ที่มีนัยสำคัญในการกดดันการส่งออกของไทยในปี 2558 นี้ คาดว่า การส่งออกในไตรมาส 4 ปี 2558 จะหดตัว 5% ทำให้ประมาณการมูลค่าการส่งออกทั้งปีอยู่ที่ 216,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 5% นับเป็นการหดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ทั้งนี้ ในปี 2559 ภาคการส่งออกของไทย จะฟื้นตัวขึ้น โดยจะกลับมาขยายตัวประมาณร้อยละ 2 ด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 220,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากแรงหนุนจากนโยบายของภาครัฐ เช่น การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทย และการปรับยุทธศาสตร์การค้าที่น่าจะเริ่มเห็นผล และผลจากเศรษฐกิจโลกในปี 2559 เติบโต 3.6% ตามที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ไว้ …………

จังหวัดจันทบุรีขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าว ชาวกัมพูชา เข้ามารับจ้างทำงานในจังหวัดจันทบุรี จาก 7 วันเป็น 90 วันแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกา เป็นต้นไป จังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศผ่อนผันเป็นการชั่วคราวให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย เฉพาะจังหวัดจันทบุรีเพิ่มเติมครอบคลุม ทั้ง 10 อำเภอ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน กระชับความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจะเข้ามารับจ้างทำงานบริเวณชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว …………

3 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิบการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า พร้อมคณะฯ ได้เข้าหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง และนำเสนอข้อมูลแผนและโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง กรณีเกิดเหตุการณ์คราบน้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเล เมื่อช่วงกลางปี 2556 ที่ผ่านมา หลังศาลแพ่ง แต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ร่วมดำเนินงานฟื้นฟู้สภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ โดยมีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมหารือ และมีตัวแทนของบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านในพื้นที่ ร่วมหารือฯ…………

( 2 พ.ย.58 ) ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เป็นแรกของการลงทะเบียนกิจกรรมการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 Bike for DAD : ปั่นเพื่อพ่อ มีประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีมาต่อคิวลงทะเบียนอย่างคึกคัก โดยสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ได้จัดเตรียม เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะร่วมกิจกรรมและจะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนไปจนถึงวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน ไม่หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ ในเวลาราชการ …………

Page 1 of 14First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

1 ธันวาคม 2557 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภายใต้ตราสัญลักษณ์ “สีสันตะวันออก” กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งานมหกรรมสีสันตะวันออก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 – 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 038 285001 ในวันและเวลาราชการ    รายละเอียด      เอกสารแนบท้าย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001