Search l Login

ขอเชิญผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน  "2 nd BIMP-EAGA & IMT-GT Trade and Business Leaders' Conference : Realizing the Opportunities of ASEAN Integration '' ระหว่าง 22 - 26 ตุลาคม 2557 SMX Convention Center , SM Lanang Permier เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   รายละเอียด......

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลสถิติฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้ที่ >ข้อมูลเผยแพร่ >downloads

 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

วันนี้ ( 1 ต.ค.57 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตาธรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชสมภพในวันพฤหัสบดี ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2347 เสด็จเสวยราชสมบัติในวันพุธ เดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำ ปีกุน พ.ศ.2394 สิริดำรงราชสมบัติ 16 ปี 6 เดือน ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 82 พระองค์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชภารกิจมากมายนานัปการ อาทิ ด้านวรรณกรรม โดยมีบทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญได้แก่ ตำนานเรื่องพระแก้วมรกต และยังทรงริเริ่มให้มีการค้นคว้าศิลาจารึกในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ด้านพุทธศาสนา พระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้นเป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ พระองค์ได้มีประสานสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง มีการทำสัญญากับต่างประเทศถึง 10 ประเทศ ทรงนำนโยบาย "ผ่อนสั้น ผ่อนยาว” มาใช้กับประเทศมหาอำนาจเป็นพระองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ ทำให้ประเทศไทยสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ด้านวิทยาศาสตร์ พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยที่ยิ่งใหญ่ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ คือเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ล่วงหน้า 2 ปี ณ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2411 รวมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ………ส.ปชส.จันทบุรี …

วันที่ 1 ต.ค.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด และแก้ไขปัญหาการกีดขวางการจราจร ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่มีมาตรการให้แก้ไขปัญหาการจราจรของประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง ได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ จังหวัดระยอง จึงได้จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่อง …………

1 ตุลาคม 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่4 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื่อง ในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนชาวไทย นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการทุกฝ่าย ทหาร ตำรวจ ศาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะเหล่ากาชาดจังหวัด รัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันถวายราชสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีที่มิมีวันเสื่อมคลาย …………

29 กันยายน 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนา ชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นาง จำแลง จิระวิชัยฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมการพัมนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดิเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบิรหาร จัดการชุมชนโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้าน และกิจกรรมของกลุ่ม องค์การชุมชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนดีเด่น เพื่อจัดากรความรู้และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการ ชุมชนที่ผลสมฤทธิ์สุง และเพื่อเพิ่มคุณค่าในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างแรง จูงใจในการพัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานการบริหารจัดการชุมชนโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านและ กิจกรรมของกลุ่ม องค์กรชุมชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนดีเด่น และจัดการความรู้จากกิจกรรมดีเด่นสู่การพัฒนาเครือข่ายให้เกิดการเรียนรู้ใน กระบวนการบริหารจัดการชุมชนและกิจกรรมให้ขยายผสมและมีผลสัมฤทธิ์สูงต่อไป …………

(23 ก.ย. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดงานงานตลาดนัดเกษตรธงเขียว หรือตลาดสินค้าเกษตรปลดภัย ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้น บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด โดยมีบูธจำหน่ายพืชผัก ผลไม้กว่า 30 บูธร่วมจำหน่ายให้กับประชาชน …………

Page 1 of 12First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

(1 ตุลาคม) นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน นำชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดระยองรวมประมาณ 50 คน เดินทางยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่1 )ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามพระราช บัญญัติสิ่งแวดล้อม 2535 ประกอบมาตรา 9 แห่ง พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธิพิจารณาคดีปกครอง 2542 โดยคำขอท้ายคำฟ้อง 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ใช้อำนาจตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ท้องที่จังหวัดระยองทั้งหมด เป็น "เขตควบคุมมลพิษ” เพื่อดำเนินการควงคุม ลด และขจัดมลพิษตามกฏหมายข้างต้นโดยเร็ว …………

วันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมชมบริษัทอิสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี สำหรับบริษัทอิสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบล บ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการกำจัดขยะ จนได้รับการรับรองและบันทึกจากหน่วยงานราชการ ว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสียที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม ในทุกขั้นตอน …………

27 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีชาวประมง และนักท่องเที่ยว พบถุงกระสอบปุ๋ย ถูกคลื่นทะเลซัดลอยมาติดชายหาดแม่รำพึง จากตรวจสอบพบถุงกระสอบปุ๋ย ขนาด 20 – 50 กก.นับหมื่นใบ ข้างถุงมีข้อความระบุ ว่ามีสิ่งของบรรจุอยู่ในถุงหลากหลายชนิด เช่น บรรจุปุ๋ย ข้าวสาร และอาหารสัตว์ ซึ่งพบเห็นตลอดแนวชายหาดแม่รำพึง ระยะทางกว่า 5 กม. โดยเฉพาะบริเวณลานหินขาว และหน้าหาดบริเวณโรงแรมรอยัล ระยอง และรีสอร์ท วีไอพี คอนโดเชียล ม.1 ต.เพ อ.เมืองระยอง พบเห็นเป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าของที่พัก ร้านอาหารริมหาด และชาวประมง ได้ช่วยกันเก็บเศษกระสอบปุ๋ยดังกล่าว และทำความสะอาดชายหาด โดยกองเศษกระสอบปุ๋ยดังกล่าวกองไว้เป็นจุดๆ เต็มชายหาด เพื่อรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเก็บนำไปกำจัดต่อไป ………

27 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีชาวประมง และนักท่องเที่ยว พบถุงกระสอบปุ๋ย ถูกคลื่นทะเลซัดลอยมาติดชายหาดแม่รำพึง จากตรวจสอบพบถุงกระสอบปุ๋ย ขนาด 20 – 50 กก.นับหมื่นใบ ข้างถุงมีข้อความระบุ ว่ามีสิ่งของบรรจุอยู่ในถุงหลากหลายชนิด เช่น บรรจุปุ๋ย ข้าวสาร และอาหารสัตว์ ซึ่งพบเห็นตลอดแนวชายหาดแม่รำพึง ระยะทางกว่า 5 กม. โดยเฉพาะบริเวณลานหินขาว และหน้าหาดบริเวณโรงแรมรอยัล ระยอง และรีสอร์ท วีไอพี คอนโดเชียล ม.1 ต.เพ อ.เมืองระยอง พบเห็นเป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าของที่พัก ร้านอาหารริมหาด และชาวประมง ได้ช่วยกันเก็บเศษกระสอบปุ๋ยดังกล่าว และทำความสะอาดชายหาด โดยกองเศษกระสอบปุ๋ยดังกล่าวกองไว้เป็นจุดๆ เต็มชายหาด เพื่อรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเก็บนำไปกำจัดต่อไป ………

28 ก.ย. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาดูสภาพปัญหากรณีพบถุงกระสอบปุ๋ยจำนวนมากดังกล่าว โดยมีนายสุเมธ สายทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ระยอง และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง นำดูสภาพชายหาด และให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บถุงกระสอบปุ๋ยตลอดแนวชายหาดด้วย ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่า ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้มาติดตามปัญหาพบคราบน้ำมันลอยมาติดชายแม่รำพึงอีกด้วย …………

Page 1 of 24First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001