Search l Login

ขอเชิญคณะกรรมการ บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เข้าร่วมการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2559 และ กรอ. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2559  และการศึกษาดูงาน ในวันศุกร์ที่  19 กุมภาพันธ์ 2559       ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี    รายงานการประชุม

 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

12 ม.ค.59 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อ.เมืองระยอง นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดระยอง สู่ความโปร่งใสตามนโยบายประชารัฐ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่กรรมการตรวจรับงานจ้างจากภาคประชาชนจากมุก อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินการระดับจังหวัด จำนวน 600 คน โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ …………

7 ม.ค. 58) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ลงพื้นที่อำเภอเกาะกูด โดยมีนายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอเกาะกูด ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินโครงการต่างๆ ในพื้นที่ …………

5 ม.ค. 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะทีมที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม…………

5 ม.ค.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอลงกรณ์ แอคะรัตน์ นายอำเภอบ้านค่าย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความรับชอบต่อสังคมของบริษัทนวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจก่อสร้างและตกแต่ง และสินค้าท่อพีวีซี ภายใต้แบรนด์เอสซีจี ตั้งอยู่เลขที่130 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะฯ ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมของบริษัท พร้อมเข้าเยี่ยมชมการผลิตสินค้าของโรงงานด้วย โดยมีนายธีรัตน์ อุทยานัง กรรมการผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมโรงงานฯ …………

4 ม.ค. 59) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตลอดจนคณะทำงานติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอเขาสมิง โดยมีนายกฤษณะ อยู่สุข นายอำเภอเขาสมิง ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเขาสมิง ร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ …………

Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last   

14 มกราคม พ.ศ. 2559 นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถควันดำ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมบ่อทอง ชั้น1 โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี…………

14 ม.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ บูรประทีป เกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และนายสุนันต์ ศรัณยุตม์ ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย นำเกษตรกรในพื้นที่ทำพิธีลงแขกปลูกมันเทศ บริเวณแปลงปลูกของเกษตรกรชาวบ้านยางขาคีม หมู่ 9 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชใช้นำน้อยแทนข้าวนาปรังที่ใช้น้ำในปริมาณมาก ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ ป้องกันวิกฤตภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ตำบลตาขันในหน้าแล้งนี้ …………

สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดจันทบุรียังไม่น่าเป็นห่วง จังหวัดรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด มั่นใจปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนและอ่างมีเพียงพอในการอุปโภค บริโภค นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดจันทบุรีได้มีมาตรการในการป้องกันภัยแล้งไว้อย่างรอบคอบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจปริมาณน้ำกักเก็บ และการวางแผนผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนไปยังสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน รวมทั้งนำรถน้ำของท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอกให้บริการแจกจ่ายน้ำแก่ราษฎรที่อยู่ไกลแหล่งน้ำ มีการติดตั้งเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล สูบน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำไปยังสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้านให้ราษฎรได้ใช้ในการอุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ อำเภอโป่งน้ำร้อน สอยดาว และแก่งหางแมว ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ป้องกันแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน …………

12 ม.ค.59 ) ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนคลองตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสมาคมอารักขาพืชได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรชาวสวนในการใช้สารเคมีที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยมีนายวิสิษฎ์ พวงเพชร ปลัดจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมร่วมรณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยไม่มีสารตกค้างเป็นผลกระทบต่อผู้บริโภค ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีถือว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้ ที่สำคัญของประเทศ ผลิตเพื่อการส่งออกมากกว่า 80% ของผลผลิตทั้งหมด ระบบการผลิตผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีเป็นกระบวนการผลิตที่เกษตรกรมักมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ทว่าการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ไม่สามารถควบคุมศัตรูพืชได้ ทำให้ศัตรูพืชเกิดความต้านทานและระบาดรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรต้องเพิ่มความถี่ และความเข้มข้นในการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรรวมทั้งสภาพแวดล้อม ดังนั้น จังหวัดจันทบุรี จึงได้ดำเนินการจัดงานวันรณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและตระหนัก ถึงพิษภัยจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนรณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย สาธิตการฉีดพ่นสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยในสวนผลไม้ การแข่งขันแต่งกายชุดป้องกันสารเคมี การเรียนรู้ตามสถานีเรียนรู้ต่างๆ มีเกษตรกรชาวสวนผลไม้เข้าร่วมเรียนรู้กว่า 300 คน ……ส.ปชส.จันทบุรี …………

11 มกราคม 2559 นี้ ที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายเฉลา ฉิมพลู ประธานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายประยูร สดใส รองประธานสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมกันเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำที่เกิดขึ้นว่า ปัญหายางพาราที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกตกต่ำและไม่มีการจำกัดพื้นที่ หรือจัดโซนนิ่งปลูกยางพารานั่นเอง เมื่อมีการปลูกมาก และมีปริมาณมาก ประกอบกับเศรษฐกิจโลกตกต่ำก็เกิดปัญหาขึ้น ฉะนั้นจะต้องมีการจำกัดโซนนิ่งการปลูกยางพาราเสียใหม่ ไม่ใช่ปลูกทุกภูมิภาคอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ และเกษตรกรต้องรวมตัวเป็นกลุ่มและเพิ่มการใช้ในประเทศไทยให้มากขึ้น จะเป็นการช่วยราคายางพาราให้เพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ส่วนนโยบาย ที่ให้ทั้ง 8 กระทรวงมารับซื้อยางพาราจากเกษตรกรนั้น เห็นด้วยเพราะเป็นการแก้ไชปัญหาเฉพาะหน้าที่จะทำให้ประชาชนเกิดความประทับใจ แต่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ยั่งยืน โดยทั้ง 8 กระทรวงต้องตกลงก่อนว่าใครจะเป็นเจ้าภาพและเดินทางไปในทางเดียวกันอย่างต่อ เนื่อง ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ส่วนราคาที่จะช่วยกก.ละ 60 บาทนั้น คงเป็นไม่ได้เพราะเกษตรกรชาวสวนยางได้สรุปแล้วว่า ต้นทุนจะอยู่ที่ 64 บาทแต่ก็ยังดีที่รัฐบาลมีนโยบายที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวน ยางพารา …………

Page 1 of 15First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สีสันตะวันออก" กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงานมหกรรมสีสันตะวันออก และกิจกรรมการเข้าร่วมการจัดงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงาน "ไทยเที่ยวไทย"รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สีสันตะวันออก"  กิจกรรมเข้าร่วมการจัดงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งาน "ไทยเที่ยวไทย" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภพาการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์  "สีสันตะวันออก" กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงานมหกรรมสีสันตะวันออก  รายละเอียด

รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สีสันตะวันออก" กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงานมหกรรมสีสันตะวันออก งานเทศกาลท่องเที่ยว "สีสันตะวันออก" 2559 ……

 รายละเอียด

14 ธค. 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สีสันตะวันออก" กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงานมหกรรมสีสันตะวันออก งานเทศกาลท่องเที่ยว "สีสันตะวันออก 2559" .........

รายละเอียด

More Articles...
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ

สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001