Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

28 ม.ค. 58) ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด คณะผู้แทนของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. นำโดยนายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา ผู้เชี่ยวชาญ 12 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เดินทางรับฟังนโยบายและหารือแนวทางการการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจังหวัดตราด และสำรวจพื้นที่เบื้องต้น โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับ คณะที่เดินทางแนะนำทีมงานและร่มประชุมหารือในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดตราด สำหรับกรอบแนวคิดในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ประกอบด้วยการเชื่อมโยงภูมิภาค เป็นช่องทางการขนส่งสินค้า มีการส่งออกสินค้าด้านการเกษตร ผลไม้ส่งไปยังกัมพูชา เวียดนามเพิ่มมากขึ้น ประเทศเพื่อนบ้านมีการลงทุนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น …………

27 ม.ค. 58) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมชุดติดตามและตรวจการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์จังหวัดตราด เพื่อรับทราบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อำเภอ และมีนโยบายข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายอำเภอบูรณาการและประสานการปฎิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์พื้นที่อำเภอได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการจัดประชุมชุดติดตามและตรวจการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์จังหวัดตราดครั้งนี้ขึ้น …………

27 ม.ค. 58) ที่ห้องประชุมเหลายอินแลนด์รีสอร์ท อ.เมืองตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดตราด (กพร.ปจ.) มีคณะอนุกรรมฯ ที่ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการชุดนี้ …………

(26 ม.ค. 58) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดการอบรมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก” หลักสูตรชักธงรบสยบ EMS เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตกุ้งแบบก้าวกระโดดจังหวัดตราด ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดตราดจัดขึ้น ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมืองตราด มีเกษตรกรผุ้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดตราด 50 คน เข้าร่วมโครงการ นายไชยันต์ การสมเนตร ประมงจังหวัดตราด กล่าวว่า จากปัญหาการระบาดของโรคกลุ่มอาการตายด่วน หรือที่เรียกว่าโรค EMS ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศลดลงอย่างมาก …………

(26 ม.ค. 58) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเวทีสัมมนาเรื่อง "การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ที่ห้องปรระชมจามจุรี โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมืองตราด มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจกว่า 400 คน เข้าร่วมเวทีครั้งนี้ นางอัธยา เทพมงคล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) ขึ้นในจังหวัดต่างๆ ตามแนวชายแดน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กระตุ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างให้เกิดการจ้างงาน ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาค ในระดับจังหวัด และเมืองชายแดน ซึ่งขณะนี้ …………

Page 1 of 17First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

28 ม.ค. 58) นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย) พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ ตินโนเวช ผอ.สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ นายสมภพ ปัญญาไวย์ ผอ.สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ นายภิมุข ประยูรพรหม ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 และคณะผู้ติดตามร่วมเดินทางติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ บ้านสวนมะพร้าว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน ในประชาคมอาเซียน มีนายบุญเรียง รัตนบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด พร้อมด้วย นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด นายนิพนธ์ ยังจีน ผู้ควบคุมงาน นายช่างสำรวจ กรมเจ้าท่า ตัวแทนจากสำนักงานกิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค ผู้รับเหมาก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง …………

27 ม.ค. 58) ที่ห้องประชุมบานชื่น ศาลากลางจังหวัดตราด นางสาววิภา เวสาการพานิช สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมผู้ประกอบการประมงทะเลในจังหวัดตราด เพื่อชี้แจงการประกาศใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อใช้บังคับกับเรือประมงทะเลทุกลำที่มีมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยถูกสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญจัดทำบัญชีสินค้าของไทย ที่เชื่อว่าผลิตจากการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับจำนวน 5 รายการ คือสินค้ากุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย ปลา และสื่อลามก และจัดให้ไทยอยู่ในสถานะ 3 โดยระบุว่า ไทยมีการใช้แรงงานบังคับและมีการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมง…………

26 ม.ค. 58) นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประสานความร่วมมือขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเป็นเจ้าภาพดำเนินการในแต่ละจังหวัด ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และการลงพื้นที่ตรวจอบข้อเท็จจริงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนขึ้นทะเบียน นำสู่การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการตลาด …………

25 ม.ค. 58) นายประดิษฐ์ ดวงนภา ประธานศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดตราด ได้จัดงานวันมงคลเสวนา ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของ เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด เป็นประจำในวันที่ 31 มกราคม ซึ่งการจัดเวทีดังกล่าวเป็นการนำสิ่งที่ดี ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มสัจจะกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดตราดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นอกจากนี้ยังมี การจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตกระบือ พิธีทอดผ้าป่าขยะ การจัดเวทีเสวนาชาวบ้านเรื่อง "จังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ ผู้นำชุมชน/ชาวบ้านจะเตรียมตัวกันอย่างไร” การทำบุญเพล กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าราคาถูก การจำหน่ายของใช้แล้ว ทางเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนกรรมการ สมาชิกเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ในจังหวัดตราดประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานวันมงคลเสวนา บริเวณสวนพุทธธรรม หน้าเจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป/สปชส.ตราด…

24 ม.ค. 58) บริเวณหาดคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จ.ตราด นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมนายกฤษฎารัตนพฤษ์ ผู้อำนวยการททท.ภาคตะวันออก พลเรือตรีสุนันท์ มนธาตุผลิน ผบ.กองเรือภาคที่ 1 ร่วมเปิดกิจกรรมล่องเรือยอร์ชสู่เส้นทางหมู่เกาะในฝัน..... ทะเลตราด Trat Sailing Fest 2015 ซึ่ง ททท.ตราด ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 1 โอเชี่ยน มารีน่า กัลฟ์ชาร์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์และนิตยสารโวยาจ ร่วมกันจัดขึ้น มีเรือใบขนาดเล็กและเรือยอร์ช จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม นางสาววรรณประภา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการล่องเรือยอร์ชท่องเที่ยวบริเวณหมู่เกาะทะเลตราด เนื่องจาก จังหวัดตราด มีเกาะต่าง ๆ มากกว่า 50 เกาะ …………

Page 1 of 30First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

1 ธันวาคม 2557 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภายใต้ตราสัญลักษณ์ “สีสันตะวันออก” กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งานมหกรรมสีสันตะวันออก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 – 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 038 285001 ในวันและเวลาราชการ    รายละเอียด      เอกสารแนบท้าย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001