Search l Login

 

 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 

 

การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหารือการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙ จังหวัดชลบุรี

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา และคณะทำงานฯ เดินทางไปพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจติดตามโครงการ ๒ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ๒.โครงการก่อสร้างเขื่อนและป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางไปพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และหารือการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

20 ต.ค. 2558 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และซีเอสอาร์ 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทเอสซีจี เคมิคอล ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านปิโตรเคมี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง นายชลณัฐ ญาณารณพ (ยา-นา-ระ-นพ)กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา ได้ใช้เงินลงทุนกว่า 2,200 ล้านบาท ในการบริหารจัดการโรงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยยึดหลัก 3R คือ Reuse (การนำกลับมาใช้ซ้ำ) Reduce (ลดปริมาณการใช้) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) และยังมีโครงการด้านการจัดการน้ำที่นำกระบวนการรีไซเคิลมาใช้ซึ่งสามารถลด การใช้น้ำได้มากกว่า 3.8 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเทียบเท่ากับการอุปโภคบริโภคน้ำของประชากรในมาบตาพุดประมาณ 20 วัน นอกจากนี้ยังได้จัดทำสำหรับโครงการด้านชุมชน โดยได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สนับสนุนอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ทางบริษัท หวังว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะมีส่วนช่วยจุดประกายให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาจังหวัด ระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยความสมดุลกับการรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป... วฐิต กลางนอก/ส.ปชส.ระยอง/ข่าว …………

วันที่ 9 ธ.ค. 2557 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ มีความตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาตนเองโดยสละเวลาหลังเลิกงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ความรู้อย่างที่ตั้งใจไว้และใช้เวลาให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน…………

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมเซียน ณ ห้อง Pacific เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตร และโลจิสติกส์ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 1.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.48 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (11,120,518 ล้านบาท) ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 584,987 บาท ต่อคนต่อปี สูงกว่าประเทศ (164,512 บาท) ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูง เป็นพื้นที่เป้าหมายของการหลั่งไหลเคลื่อนย้ายเข้ามาทั้งแรงงาน การลงทุน นักท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายต่อไป …………


สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมและรับจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม “10 Provincial Administration Training Courses” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น ในการนี้สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พิจารณาแล้วเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลตามหลักสูตรข้างต้นทางเว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

7 ม.ค. 59 นายโสภณ บูรประทีป หัวหน้าคณะตรวจ ติดตามการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ตำบลละ 5 ล้านบาท ตำบลบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตำบลละ 5 ล้านบาท พร้อมด้วยนางมาริสา เติมสายทอง ปลัดองค์บริหารส่วนตำบลบางบุตร นางสาวผ่องพรรณ เจริญรมย์ กำนันตำบลบางบุตร และนางอนงค์ คุ้มรักษ์ เกษตรตำบลบางบุตร ลงพื้นที่ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัด ระยอง…………

(30 ต.ค. 58) นางเยาวรัตน์ ธีระวงศ์สกุล เกษตรอำเภอเมืองตราด พร้อมด้วยนายวินัย ขยันยิ่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และนายสกุล ชาวนา หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ที่แปลงทุเรียน ซึ่งเป็น แปลงสาธิตพืชสวนชุมชน โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการตรวจสอบหาสาเหตุและการรักษาโรคโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน กับครูอาจารย์ และนักเรียน …………

ภัยแล้ง กระทบการผลิตภาคเกษตร ฉุดภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 หดตัวร้อยละ 4.9 สศก. เผย ฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำใช้การได้ใน 4 เขื่อนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ระบุ สาขา พืช สาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัว ขณะที่สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น คาดทั้งปี หดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-4.3) – (-3.3) นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) พบว่า หดตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องจากช่วงครึ่งแรกของปี 2558 สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 หดตัว ยังคงเป็นปัญหาภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ ประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูก หลายพื้นที่ของประเทศยังคงประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำใช้การได้ใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มี ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร สร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิด โดยเฉพาะข้าวนาปี สำหรับการผลิตสาขาปศุสัตว์ ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่ม ขึ้น ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ของไทย เนื่องจากระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานและสินค้ามีคุณภาพ ส่วนสาขาประมง การผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงออกสู่ตลาดมากขึ้น เนื่องจากปัญหาโรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) คลี่ คลายลง ขณะที่การทำประมงทะเลประสบปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน การยกเลิกสัมปทานประมงในน่านน้ำของประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายประมงอย่างเคร่งครัด ส่งผลกระทบต่อการออกเรือไปจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะเรือประมง ขนาด เล็ก ทำให้ผลผลิตสัตว์น้ำที่จับได้ลดลง ขณะที่การผลิตประมงน้ำจืดลดลง เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้เกษตรกรบางส่วนต้องงดการเลี้ยงปลา มีการปล่อยลูกปลาน้อยลง หรือชะลอการเลี้ยงออกไป …………

น.ส.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.เตรียมพิจารณาปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของเอสเอ็มอีไทยในปี 2558 ลงมาอยู่ที่ 2.8% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3% ทั้งนี้ เป็นการปรับลดประมาณการตามสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่กำลังซื้อลดลง รวมทั้งการส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว สำหรับภาคธุรกิจที่ขยายตัวดี คือ ภาคบริการ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ที่เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้จีดีพีเอสเอ็มอีในปีนี้ยังขยายตัวได้ นอกจากนี้ มาตรการและโครงการสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของรัฐบาลนั้น เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้น ขณะเดียวกัน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพิ่มสัดส่วนการค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการสูงขึ้น คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น ทำให้การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับเศรษฐกิจในปีหน้ามีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดี ทั้งตลาด ในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐที่สั่งซื้อสินค้า ไทยเพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจส่งออก โดยปัจจัยที่ต้องการให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเร่งปรับตัว คือ มุ่งลงทุนด้านนวัตกรรมในทุกกระบวนการผลิตสินค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น เพื่อรับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะทำให้ตลาดมีขนาดใหญ่และผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น …………ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อ้างถึง หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์, ประจำวันที่ 18 กันยายน 2558

Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last   

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สีสันตะวันออก" กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงานมหกรรมสีสันตะวันออก และกิจกรรมการเข้าร่วมการจัดงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงาน "ไทยเที่ยวไทย"รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สีสันตะวันออก"  กิจกรรมเข้าร่วมการจัดงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งาน "ไทยเที่ยวไทย" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภพาการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์  "สีสันตะวันออก" กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงานมหกรรมสีสันตะวันออก  รายละเอียด

รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สีสันตะวันออก" กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงานมหกรรมสีสันตะวันออก งานเทศกาลท่องเที่ยว "สีสันตะวันออก" 2559 ……

 รายละเอียด

14 ธค. 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สีสันตะวันออก" กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงานมหกรรมสีสันตะวันออก งานเทศกาลท่องเที่ยว "สีสันตะวันออก 2559" .........

รายละเอียด

More Articles...
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ

สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001