Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

24 มี.ค. 58) ที่ห้องประชุมบานชื่น ศาลากลางจังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ดำเนินจัดขึ้น โดยมี นางรัตนาภรณ์ วัชโรทัย จัดหางานจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการประชุม …………

24 มีนาคม 2558) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปฏิรูป การศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม โดยนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการฯขึ้น เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษา โดยมีแนวทางในเรื่อง จัดการศึกษาเป็นการพัฒนาต้นทุนชีวิต โดยการจัดโครงการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาของจังหวัดชลบุรี ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตและมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน ซึ่งกิจกรรมหลักโครงการดังกล่าว จำเป็นต้องมีคณะทำงานในการขับเคลื่อนให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็น ระบบ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้นจึงได้ดำเนินการจัดร่างคณะอนุกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาเพื่อ การมีงานทำ จำนวน 5 คณะ และกรอบ ภารกิจของคณะทำงานแต่ละคณะในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ ต่อไป นายคมศักดิ์ หล่อเถิน/ข่าว/ภาพ 24 มีนาคม 2558 ……

(19 มี.ค. 58) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีระดับจังหวัดเพื่อรับฟังประเด็นการปฏิรูปจังหวัดตราด ซึ่งศูนย์ประสานงานสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดตราด จัดขึ้นที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีข้าราชการ ประชาชนจากทุกภาคส่วนจำนวนมาก เข้าร่วมเวทีครั้งนี้ …………

17 มี.ค. 58 นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานรับมอบรายงานฉบับสมบูรณ์การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และชุมชนแออัดจากการเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอแก่น ดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคตะวันออก ภายใต้โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มภาคตะวันออก ที่ห้องประชุมบานชื่น ศาลากลางจังหวัดตราด …………

17 มี.ค. 58 นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดสัมมนารักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อเกษตรกรชาวสวนผลไม้จะปรับตัวอย่างไรเมื่อ ประเทศไทยเข้าสู่ AEC ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมกับคณะกรรมการด้านพืชสวน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกันจัดขึ้นที่ โรงคัดแยกผลไม้ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจากจังหวัดต่าง ๆของประเทศ รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดตราดกว่า 200 คนเข้าร่วม …………

Page 1 of 14First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

รัฐบาลจีน เปิดเผยว่า สภาแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศอนุมัติแผนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมขนานใหญ่ของจีน ตามที่นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงเสนอเข้าพิจารณา โดยแผนดังกล่าวมีชื่อว่า เมด อิน ไชน่า 2025 มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิผลของภาคการผลิต และผลักดันการสร้างนวัตกรรมของประเทศจีนให้เกิดขึ้นช่วยให้ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับกลาง-สูง ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงได้กล่าวว่า จีนจะปฏิบัติตามแผน เมด อินไชน่า 2025 ควบคู่ไปกับแผนอินเทอร์เน็ตพลัส เพื่อการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย คลาวด์ คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้าและ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ที่เป็นกระแสของโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน …………

นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอทีเอสเอ็มอี) กล่าวว่า มีสัญญาณไม่ดี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่ทยอยลดกำลังการผลิตลง รวมถึงลดจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานลง สัญญาณดังกล่าวได้รับการยืนยันจากค่ายรถรายใหญ่ว่าไม่เป็นความจริง แต่บางรายเกิดขึ้นจริง บางรายลดกำลังผลิตลง 20% บางรายลด 40% บางรายลดถึง 50% เพราะมีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย ทั้งนี้สัญญาณดังกล่าวสอดคล้องกับตัวเลขยอดรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่มียอดขายรถยนต์ในประเทศ 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์) ลดลง 11% ซึ่งค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ยังกังวลกับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ไม่ดี เป็นปัญหาสะสมจากตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้น สำหรับกลุ่มเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนยานยนต์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งเรื่องนี้นายกกิตติมศักดิ์เอทีเอสเอ็มอี ได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อจับตาดูผู้ประกอบการกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด ไม่ให้กระทบถึงแรงงานระดับล่าง หากมีการปลดคนงานจะยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจให้แย่ยิ่งขึ้น…………

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ ว่า คณะกรรมาธิการมีความสนใจการดำเนินงานของกระทรวงในหลายด้าน อาทิ แนวทางการผลักดันแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและที่เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติของกระทรวง แนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน…………

(27 มี.ค. 58) นายศิลวัตร สิงห์มณี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด เปิดเผยว่า แม้จังหวัดตราดจะยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากปัญหาพัยแล้ง แต่งทางโครงการชลประทานตราดได้เตรียมมาตรการรองรับปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้จังหวัดตราดมีพื้นการเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานประมาณ 120,000 ไร่ โดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 7 แห่งของจังหวัดตราด คือ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ อ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ อ่างเก็บน้ำคลองโสน และอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน ปัจจุบันมีปริมาณกักเก็บน้ำรวมอยู่ 132.364 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณกักเก็บทั้งหมด ซึ่งเพียงพอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดตราดได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ชลประทาน ทั้งนี้ปริมาณน้ำดังกล่าว ได้เก็บรักษาไว้เพื่อรองรับความต้องการน้ำจนถึงสิ้นฤดูแล้ง ในส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทางโครงการชลประทานตราดได้เตรียมรถบรรทุกน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ไว้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ปัญหาขาดแคลนน้ำ อย่างไรก็ตามจากการที่ในช่วง 3 - 4 วันมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ช่วยบรรเทาปัญหาความต้องการน้ำนอกเขตชลประทาน ได้ในระดับหนึ่ง /……

ที่ โรงแรมเดอะซายน์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เดินทางมาเป็นประธานเปิดตัวกิจกรรมต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ เมืองพัทยา หรือ Pattaya Tourism Package โดยมี นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุล นายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และประธานกรรมการบริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง…………

Page 1 of 25First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

1 ธันวาคม 2557 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภายใต้ตราสัญลักษณ์ “สีสันตะวันออก” กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งานมหกรรมสีสันตะวันออก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 – 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 038 285001 ในวันและเวลาราชการ    รายละเอียด      เอกสารแนบท้าย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001