Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

(22 ก.ค. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมการดำเนินการศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราดเป็นอีก 1 ใน 15 จังหวัดตามประกาศฉบับที่ 94 / 2557 ของ คสช. เรื่องการเปิดให้บริการศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม ซึ่งได้ดำเนินการเปิดให้บริการเป็นวันแรก บริเวณชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดตราด มีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก …………

21 ก.ค.57 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประชุมหารือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีเพื่อเดินหน้าวาระ "จังหวัดจันทบุรีเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี”โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งราชการ ผู้แทนเกษตรกรพ่อค้า นักธุรกิจตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นการจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อรองรับแนวทางการดำเนินงาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดจันทบุรี …………

18 ก.ค. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อ ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ กนพ. มีมติเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน เป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้า ที่จะมีแนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบศุลกากร รวมทั้งมาตรการการสนับสนุนใช้แรงงานต่างด้าว โดยพื้นที่ 1 ใน 5 มีพื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่ ของจังหวัดตราดด้ วย…………

จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันนี้ ( 17 ก.ค. 57 ) ที่ โรงเรียนบ้านปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้ รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษามอบเงินแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่อำเภอสอยดาว คือปัญหาภัยแล้ง …………

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3 จังหวัดชลบุรี และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด จัดโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิต และประชาชนทั่วไป ร่วมกันมาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อสำรองโลหิตไว้ในคลัง ในช่วงภาวะไข้เลือดออกระบาท และเพื่อรณรงค์สร้างการ “ให้” ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ……

Page 1 of 17First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

21 ก.ค. 57) นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เปิดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายพันธมิตร กรมควบคุมมลพิษ "เครือข่ายสื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาชนท้องถิ่น” ที่ห้องประชุมโรงแรมบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน งานวิชาการด้านการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันออก กว่า 70 คนเข้าร่วมกิจกรรม …………

( 22 ก.ค.57 ) ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนโดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษหัวข้อ จังหวัดจันทบุรีกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 หลังจากนั้นในช่วงบ่าย สื่อมวลชนจาก 9 จังหวัดภาคตะวันออกที่ร่วมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมรับฟังบรรยายพิเศษความพร้อมของจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลจันทนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ศึกษาวิถีชีวิตชาวไทย – กัมพูชาที่บริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรี………

( 22 ก.ค.57 ) ที่พุทธมณฑล ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กอ.รมน.ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานจัดหางาน สำนักงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดให้บริการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนในการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมาย แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานตามนโยบายของ คสช…………

วันนี้ 19 ก.ค.57 เวลา 14.00 น. นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง …………

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แถลงข่าวเร่งเดินหน้าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มอก.9999 ยกระดับอุตสาหกรรมไทย ขจัดอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ วันนี้ ( 19 ก.ค.57 ) ที่ซีเชล บีทช์ รีสอร์ท ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโครต เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร สมอ.ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความพร้อมของ สมอ.ในการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกระดับ ใช้ มอก.เป็นใบเบิกทางของธุรกิจ ขจัดปัญหาอุปสรรคทางการระหว่างประเทศ โดยจะมีการให้ความรู้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการรายย่อย เข้าสู่กระบวนการสร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าคุณภาพ ภายใต้เครื่องหมาย มอก.สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค วางรากฐานขยายความร่วมมือและข้อตกลงการยอมรับ MRA ในเวทีการค้าทุกระดับ …………

Page 1 of 34First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001