Search l Login

ขอเชิญคณะทำงานรวบรวมสถิติ ฯ กลุ่มจังหวัด ร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดดาวน์โหลดที่ -ข้อมูลเผยแพร่-หนังสือเวียน) ……

 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

(19 ส.ค. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับ นาย เล คักกี รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเกียงยาง แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์กับจังหวัดตราด เป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในระดับพื้นที่ ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด …………

(18 ส.ค. 57) เวลา 09.30 น. ที่ห้องเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำกล่าวสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะ และเปิดงานบูรพาจันท์ วันวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณบดี คณาจารย์และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมที่มีความรู้มากมาย ประกอบด้วย โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557 โครงการวันวิทยาศาสตร์ โครงการรักษ์ภาษาไทย โครงการสนุก สุขใจไปกับภาษาอังกฤษ โครงการสัปดาห์ห้องสมุด และโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจันทบุรี …………

16 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับจังหวัดชลบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท เวทีไท จำกัด จัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คสช. กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ร่วมจัดคอนเสิร์ตที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ ตระการตา เพรียกพร้อมไปด้วนแสง สี เสียง พร้อมทั้งศิลปินดารานักแสดง ทีมงานแดนเซอร์ชุดใหญ่ โดยนำเสนอบทเพลงที่เป็นที่รู้จักและบทเพลงดีๆ มีคุณค่า ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ทุกค่าย ทุกสังกัด เพื่อสีสันในคอนเสิร์ตด้วย การแสดงโชว์ชุดพิเศษจากกระทรวงวัฒนธรรมและการจากกองทัพบก…………

15 ส.ค. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดการประชุมหารือการขยายเวลาเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่นำโดย นายจันท์ โซ๊ะพอล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง พร้อมคณะที่ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ปลัดจังหวัดพระตะบอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดตราด และจังหวัดพระตะบอง ที่เดินทางมาร่วมประชุมกับจังหวัดตราด เพื่อนำเสนอความต้องการในการยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง รวมทั้งขยายเวลาเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าจาก 3 วัน เป็น 5 วัน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน เป็นการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน font>

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรมคามิโอเฮ้าส์ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการสัมมนาให้ความรู้การจัดการขยะรังสีที่ถูกต้องสำหรับ 8 จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีเขตภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด นครนายก ร่วมสัมมนาจำนวน 150 คน นาย สุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ กล่าวว่า สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ(ปส) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจสำคัญในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมณูให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวสู่ประชาชน โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีจะต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำจัดกากกัมมันตรังสีในปี 2557 จึงมีแผนการจัดสัมมนาฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการกากกัมมันตรังสีเมื่อเลิกใช้งาน โดยกำหนดจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 …………

Page 1 of 16First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัด ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี เผย ช่วยพัฒนาเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ถึงร้อยละ 99 มั่นใจ เกษตรอินทรีย์ เป็นทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าและรายได้ให้กับเกษตรกร และชูความเป็นอยู่ดีขึ้น นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรจากเดิมที่พึ่งพาการใช้สารเคมีเป็นหลักมาเป็นการผลิตที่ลดการใช้สารเคมีลง แบบสร้างเครือข่ายเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์และขยายผลให้เกษตรกรรายอื่น ๆ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการผลิตโดยการใช้สารอินทรีย์ มีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุตามธรรมชาติ และใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศอีกด้วย …………

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานสินค้ามันสำปะหลังอาเซียน ครั้งที่ 3และคณะกรรมการร่วมสำหรับความร่วมมือส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน (JC) ครั้งที่ 21 หนุนแผนการดำเนินงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกันพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ ฉบับใหม่ ปี 58–62 แทนที่ฉบับเดิมที่จะหมดอายุลงในปีนี้ นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการและรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานสินค้ามันสำปะหลังอาเซียน (National Focal Point Working Group on Tapioca) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ต่อเนื่องกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความร่วมมือส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน (The Joint Committee (JC) on ASEAN Cooperation on Agriculture and Forest Products Promotion Scheme) ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเคปพันวา จังหวัดภูเก็ต …………

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า นโยบายเศรษฐกิจภายใต้ผู้นำคนใหม่น่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศอินโดนีเซียให้ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่เป้าหมายที่จะผลักดันให้อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์อาจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยเช่นกัน ทั้งนี้ ที่ผ่านมานักลงทุนญี่ปุ่นจำนวนมากได้ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซีย และในอนาคตจะมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมขั้นกลางหรือชิ้นส่วนยานยนต์ยังมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งผู้ประกอบการไทยน่าจะเข้าไปลงทุนเพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตยานยนต์ได้…………

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (ไอเมท) จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ต้องการไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ต้องการไปลงทุนต่างประเทศ แต่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ รวมทั้งขาดแผนรองรับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ จึงทำให้การออกไปทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ โดยโครงการนี้จะให้บริษัทใหญ่ที่ประสบความสำเร็จเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เอสเอ็มอี และจะนำร่องส่งเสริมการลงทุนในประเทศเวียดนาม …………

(6 ส.ค. 57) นางคริสตี้ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ เดินทางร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกของเรา บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านวังปลาหมอ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยคณะของเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้เดินทางด้วยการล่องแพเข้าไปยังพื้นที่ปลูกต้นไม้ ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ป่าและน้ำวังปลาหมอได้นำแพมาคอยรับคณะของเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ล่องแพไปที่เกาะกลางน้ำ ซึ่งมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าและน้ำชุมชนบ้านวังปลาหมอจำนวนกว่า 20 คนยืนถือป้ายให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น …………

Page 1 of 26First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001