Search l Login

ขอเชิญผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน  "2 nd BIMP-EAGA & IMT-GT Trade and Business Leaders' Conference : Realizing the Opportunities of ASEAN Integration '' ระหว่าง 22 - 26 ตุลาคม 2557 SMX Convention Center , SM Lanang Permier เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   รายละเอียด......

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกขอเลื่อนการประชุม ก.บ.ก. และ ก.ร.อ. ครั้งที่ 1/2558 จากวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เป็นวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

13 ต.ค.57 ) ที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน ตัวแทนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เข้ากราบนมัสการหารือ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม หรือพระอาจารย์มนัสขันติธรรมโม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง พระครูไพศาล บุญวัตร เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน และ พระอาจารย์นิเวศ เจนกาญจน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชน ภาคตะวันออก ที่กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 4 ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี…………

( 10 ต.ค. 57 )ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีทหารจาก กองพันทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำโดย นาวาโท อมร ควรหาเวช ผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสินจันทบุรี นำคณะนายทหารและทหารจำนวน 190 นายเดินผ่านซุ้มประตูที่คณะกรรมการอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม จัดขึ้น …………

9 ต.ค. 57) ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการการจังหวัดตราด พร้อด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุฒวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับมอบนโยบายจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะที่บริเวณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดตราดต่างก็ร่วมประชุมรับทราบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย เช่นกัน …………

( 9 ต.ค.57 ) ที่ห้องประชุม 4 และห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะนำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดจันทบุรีกว่า 800 คน ร่วมรับฟังการมอบนโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดาที่มอบนโยบายผ่าน ระบบเทเลคอนเฟอร์เร้น โดยมีนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและคำสั่ง คสช.อาทิ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม…………

วันที่ 9 ต.ค.ที่โรงแรมคลาสสิคคามิโอ้ ระยอง อ.เมืองระยอง นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ส่วนราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดระยอง ต่อโครงการพัฒนาและผลิตปิโตรเลี่ยม ครั้งที่ 1 ของบริษัท เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการฯ และร่างขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ …………

Page 1 of 13First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 นายประชา เตรัตน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และในฐานะประธานคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้จัดแถลงต่อสื่อมวลชน เพื่อให้รับทราบอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาปฏิรูป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี นายประชา เตรัตน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของบุคคลในด้านต่างๆ จำนวน 11 คณะ ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4) ด้านการปกครองท้องถิ่น 5) ด้านการศึกษา 6) ด้านเศรษฐกิจ 7) ด้านพลังงาน 8) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9) ด้านสื่อสารมวลชน 10) ด้านสังคม และ11) ด้านอื่นๆ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้น …………

(11 ต.ค. 57) หลังมีข่าวประชาชนร่อนพบพลอยแดงในคลองแอ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และจำหน่ายตลาดค้าพลอยในจังหวัดจันทบุรีได้เม็ดละหลายหมื่นบาท ทำให้บรรยากาศการร่อนพลอยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อาทิตย์นี้ เป็นไปด้วยความคึกคัก ตลอดแนวคลองแอ่งที่ไหลผ่านทั้งบริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองบอน ประชาชนจำนวนมากนำครอบครัวออกมาร่อนพลอย ตลอดแนวคลอง แม้วันนี้จะมีกระแสน้ำค่อนข้างแรงหลังจากฝนตกช่วงต้นน้ำคลองแอ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนที่โชคดีบางส่วนร่อนได้พลอยขนาดเม็ดเล็กสีแดงเลือดนก หรือทับทิมสยาม บางส่วนได้เศษพลอยจำพวกโกเมน สีน้ำตาล หรือสีน้ำปลา ทั้งนี้บริเวณที่ประชาชนแห่มาร่อนพลอยทางผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตั้งจุดดูแลรักษาความเรียบร้อยเนื่องจากมีจำนวนประชาชนเข้ามาร่อนพลอยมากขึ้น ในขณะที่แม่ค้าหัวใสนำกระด้งสานไม่ไผ่มาจำหน่ายให้ผู้สนใจที่จะนำไปร่อนพลอย …………

เกษตรฯ เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือชาวนา เร่งตรวจสอบการขึ้นทะเบียน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือทันที 20 ตุลาคมนี้ ด้าน สศก. ตั้งทีมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยแล้ว เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เป็นชาวนาให้ถูกต้อง และเป็นธรรม นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ในส่วนของมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยกำหนดให้เงินช่วยค่าต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาท แก่ชาวนาที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งมีที่ดินทำกินไม่เกิน 15 ไร่ (จำนวน 1.8 ล้านครอบครัว) และให้แก่ชาวนาที่มีที่ดินมากกว่า 15 ไร่ (จำนวน 1.6 ล้านครอบครัว) ครอบครัวละ 15,000 บาท โดยได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เป็นชาวนาให้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบได้ เพื่อให้ชาวนาได้รับประโยชน์โดยตรงและทั่วถึง …………

(ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า, ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2557) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มีการหารือกับทาง ส.อ.ท.ถึงการจัดตั้งตั้ง สภาเอสเอ็มอี โดยขอให้ภาคเอกชนทั้งส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ดูว่าจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้ว แต่ส่วนตัวแล้วเห็นว่าไม่ควรจะมีการแบ่งแยกออกมามากนัก เพราะจะทำให้การทำงานไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้ค้านการตั้งสภาเอสเอ็มอี หากทางสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จะยกระดับสมาคมฯ ขึ้นเป็นสภาเอสเอ็มอี ควรที่จะอธิบายโครงสร้างการทำงานของสภาเอสเอ็มอีให้ชัดเจนก่อน เพราะตนจะต้องนำเรื่องนี้เข้าไปชี้แจงในรัฐสภาด้วย เนื่องจากการจัดตั้งสภาเอสเอ็มอีจะต้องมีกฎหมายรองรับการดำเนินงาน โดยได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ประสานให้ทั้ง 2 ฝ่ายมาหารือและตกลงร่วมกัน เพื่อไม่ให้ตั้งขึ้นมาค้านกันเอง …………

8 ต.ค. 57) บรรยากาศการจัดตลาดนัดเกษตรธงเขียว หรือตลาดสินค้าเกษตรปลดภัย ที่ทางจังหวัดตราดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมกับชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้นในทุกวันพุธ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ในสัปดาห์นี้ยังคงมีความคึกคัก มีข้าราชการ ประชาชนจำนวนมาก จับจ่ายซื้อผักปลอดสารพิษ …………

Page 1 of 28First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001