Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Minimize
LANNAADVENTURE2015

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

21 สิงหาคม 2558 เนื่องในวันสถาปนากรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯครบรอบปีที่ 65 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการทหาร ตำรวจ ให้การต้อนรับ กรม ทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถือกำเนิดจากกรมผสมที่ 21 จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2493 มีที่ตั้งกองบังคับการชั่วคราวอยู่ในศาลากว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อมาในปี 2502 กรมผสมที่ 21 ได้แปรสภาพเป็นกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ที่ ณ จังหวัดพระนคร ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นพันเอกหญิง ตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2511 ได้ย้ายที่ตั้งจากกรุงเทพมหานคร เข้าที่ตั้งใหม่ที่จังหวัดชลบุรี พร้อมมีหน่วยขึ้นตรงอีก 3 กองพันทหารตามลำดับ …………

20 ส.ค.58 ) ที่โรงเรียนวัดบางชัน หมู่ 2 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนย่อยที่ 6 เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกับคหบดี นักธุรกิจ ในอำเภอเมืองจันทบุรี ได้เดนทางไปมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระของครอบครัว ผู้ปกครอง โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายธวัชชัย อานามพงษ์ อดีต ส.ส.เขต 1 จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ นำคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนย่อยที่ 6 เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่มีนายสุบัน กิจจานนท์เป็นประธานกองทุน พร้อมด้วยคหบดี นักธุรกิจ พ่อค้าพลอย ขึ้นเรือเดินทางไปมอบทุนแก่เด็กยากไร้ ด้อยโอกาส มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน กลางอ่าวไทย จำนวน 237 ทุน ปลูกฝัง เด็กเยาวชนและผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สนองแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานเงินทุนประเดิมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เยี่ยมให้กำลังใจชาวประมงพื้นบ้านที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเครื่องมือทำกินที่ คสช.สั่งระงับเครื่องมือทางประมงบางชนิดส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งรับเรื่องเพื่อนำไปนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกในการแก้ปัญหาต่อไป ….ส.ปชส.จันทบุรี ……

20 สิงหาคม 2558 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะพร้อมกับการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้ายนช่างอุตสาหกรรม ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการอื่นๆ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 10 สาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะเป็นสาขาวิชา หนึ่งที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านงานเชื่อมโลหะระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิคเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ …………

19 ส.ค. 58) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร (One Stop Service Center : OSS) จังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดจัดตั้งศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร (OSS SME) จังหวัดตราด ขึ้นสำนักงานจังหวัดตราด ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดที่จะจัดตั้ง ขึ้นในพื้นที่ นางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) กล่าวว่า ศูนย์ OSS จะทำหน้าที่ เป็นช่องทางในการติดต่อ เชื่อมโยง ส่งต่องานบริการ ภาครัฐและภาคเอกชนให้กับผู้ประกอบการ ครอบคลุมทั้งการให้ข้อมูลความรู้ คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจ การอบรม/สัมมนา รวมถึงการขึ้นทะเบียน SME และเป็นช่องทางในการรับและดำเนินการด้านเอกสารของผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ สสว.ได้จัดตั้งศูนย์ OSS ขึ้นแล้วใน 7พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ (สำนักงาน สสว.) จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสงขลา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย และศูนย์ OSS จังหวัดตราดแห่งนี้ …………

19 ส.ค.ที่บริเวณชายหาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการคืนธรรมชาติ ชายหาดแสงจันทร์ สร้างความสุขให้ประชาชน ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลเนินพระ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระยอง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินพระ ร่วมเป็นเกียรติฯ ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมเก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์คืนสู่ท้องทะเล ซึ่งมีประชาชน นักเรียน และทหารจากกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว กว่า 300 คน …………

Page 1 of 10First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

24 ส.ค. 58) นายบุญเรียง รัตนบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด สั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มเรือข้ามเกาะช้างทุกจุด หลังเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ สร้างคามปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดตราด โดยกรมเจ้าท่า ได้มีหนังสือสั่งการมายังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดที่มีท่าเรือ และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนตามเกาะต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราด ควบคุมดูแล ด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ขณะอยู่บนเรือให้สวมเสื้อชูชีพทุกคนก่อนเรือออกเดินทางข้ามไปยังเกาะต่างๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดตราด คอยควบคุมดูแล ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ตรวจตราเข้มเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหากพบเหตุผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ เช่น แยกราชประสงค์ สร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนยังจังหวัด ตราด/....ส.ปชส.ตราด

20 ส.ค.58 ที่ห้องประชุมสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอเมือง จันทบุรี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมการจัดทำแผน โครงการรองรับงบประมาณที่ได้รับได้สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 7 ล้านบาท โอกาสนี้ นายกิจวัตร สวาสดิ์ หรือกำนันจิ๋ว ได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาดำเนินโครงการต่อ เพราะกำนันจิ๋วจะเกษียณอายุราชการในเดือนพฤศจิกายน นี้โดยที่ประชุมได้มีการเสนอผู้เหมาะสม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี 2 ราย คือ นายศิริพงษ์ ศรีงาม หรือกำนัน กิ กำนันตำบลฉมัน อำเภอมะขาม และ นายภาณุ วิฑูรธีรศาสตร์ หรือกำนันต้น กำนันตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยผลการจับสลากเลือกหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร กำนัน กิ ได้หมายเลข 1 และกำนัน ต้นได้หมายเลข 2 ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้มีการเลือกตั้งแบบลับ เหมือนการเลือกตั้งทั่วไป โดยคณะกรรมการมีสิทธิเลือกตั้ง รวม 84 คน ผลการลงคะแนนเลือกตั้ง ปรากฏว่านายศิริพงษ์ ศรีงาม หรือกำนัน กิ ได้คะแนนรวม 49 คะแนน นายภาณุ วิฑูรธีรศาสตร์ หรือกำนันต้นได้คะแนนรวม 30 คะแนน มีบัตรเสีย 5 สรุปกำนัน กิ นายศิริพงษ์ ศรีงาม กำนันตำบลฉมัน อำเภอมะขาม ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรีและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี…………

22 ส.ค.58 ) ที่ตลาด 100 ปี หลังวัดโรมันคาทอลิก จังหวัดจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ นิรมล ได้จัดให้มีการเปิดตลาด 100 ปี ชุมชนหลังวัดโรมัน โดยมี พระคุณเจ้า ซิลวีโอ สิริพงษ์ พระสังฆราช สังฆมลฑล จันทบุรีเป็นประธาน นำคณะกรรมการสภาภิบาล สัตบุรุษ ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดและเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก โดยตลาด100 ปี หลังวัดโรมันคาทอลิก เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ เป็นแหล่งซื้อขายสินค้า ของคนในพื้นที่แสดงออกถึงประเพณี วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสงบของชน 3 เชื้อชาติ คือ ไทย – จีน – และเวียดนาม มีสินค้าพื้นเมืองที่หายากจำหน่ายหลายรายการ อาทิ ขนมเบื้องญวณ ขนมตาลิ่ว ขนมกลีบลำดวน ขนมชั้น ขนมนิ่มนวล ขนมโบ๋ ก๋วยจั๊บญวณ ข้าวต้มโรยไข่เจียว อาหารเวียดนาม ข้าวเกรียบอ่อน ปลาแนม หมูหัน หมูฮอง และอาหารคาว หวาน อีกมากมาย …………

20 สิงหาคม 2558 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)บ้านมะพูด หมู่ 4 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา และบ้านชากมะหาด หมู่ 1 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ…………

20 สิงหาคม 2558 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดสถานธนานุเคราะห์ โรงรับจำนำแห่งใหม่ ของสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริเวณสี่แยกลุงอุ้ย (แยก CK) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นสาขาที่ 35 โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ นายมานะ เกลี้ยงทอง ผู้อำนวยการสถานธนานุเคราะห์ ฯ เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดสาขาที่ 35 ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รองรับการขยายตัวของประชาชนในท้องถิ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรม มีประชากรหนาแน่นและมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐเป็นจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินของประชาชนและสนับสนุนในการแก้ไข ปัญหาความยากจนของรัฐบาล …………

Page 1 of 19First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

1 ธันวาคม 2557 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภายใต้ตราสัญลักษณ์ “สีสันตะวันออก” กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งานมหกรรมสีสันตะวันออก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 – 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 038 285001 ในวันและเวลาราชการ    รายละเอียด      เอกสารแนบท้าย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001